DB Audition Fresnes
DB Audition Fresnes: 48.755821, 2.321857